Zarządzanie alarmami

Zaawansowane zarządzanie alarmami w Movicon™11 gwarantuje maksymalną precyzję w obsłudze zdarzeń i zapewnia użytkownikom bogate źródło informacji umożliwiające stałe czuwanie nad prawidłowością procesów i natychmiastowe reagowanie na problemy w celu poprawy wydajności i zmniejszenia przestojów produkcyjnych. Alarmy są domyślnie obsługiwane zgodnie z normą ISA S-18, ale są w pełni konfigurowalne i zarządzalne jako obiekty z licznymi właściwościami pozwalającymi dostosować je do każdych potrzeb. Progi aktywacji, stałe lub zmienne, określają aktualny stan alarmu (ON, OFF, ACK i RST). Aktywne alarmy są wyświetlane i zarządzane graficznie w oknie alarmów lub w postaci banerów z licznymi opcjami filtrowania (czas, obszar, priorytet, okres itp.). Z alarmami można połączyć dynamiczną pomoc lub wskazówki z zewnętrznych plików (CHM, HTML, PDF) a wyświetlenie alarmu może być opóźnione o ustalony podczas tworzenia aplikacji czas. Istnieje również możliwość przypisania alarmom różnych kolorów, komunikatów, komunikatów głosowych (wykorzystywany jest syntezator mowy), generacji wydruków, wykonywania komend i wiele innych.

 

ALLARMI
Narzędzie zarządzania historią alarmów (Historical Log) automatycznie rejestruje wszystkie zdarzenia (alarmy, zdarzenia systemowe oraz wygenerowane przez drivery) w archiwum zapisanym w tabelach relacyjnej bazy danych (komunikacja za pomocą wbudowanego narzędzia ODBC), pliku tekstowym lub XML. Archiwum danych (domyślnie MS SQL Server) o jawnej, otwartej strukturze, zarządzane przez wydajny silnik serwera SQL, zapewnia najwyższą przejrzystość zarówno dla użytkownika i dla projektu. Dane historyczne są przechowywane przez czas określony parametrem „Czas życia”. Okno narzędzia Historical Log wyświetla w preferowanym formacie automatycznie zbierane dane historyczne. Pozwala też na organizację danych w sposób chronologiczny, według rodzaju, według priorytetów i inne.

alarmy
Do tworzenia alarmów można wykorzystywać szablony, które pozwalają na parametryzację powtarzalnych alarmów. Dostępne są narzędzia i kreatory do szybkiego budowania i konfiguracji nowych alarmów.

Alarm Dispatcher
Aby zapobiegać przestojom produkcyjnym i opóźnieniom terminów produkcji bezobsługowe i zdalne obiekty technologiczne muszą gwarantować natychmiastowe przekazywanie informacji do dostępnego personelu. W takich projektach alarmy odgrywają ważną rolę, a możliwości ich konfiguracji w systemie Movi-con™11 nabierają szczególnego znaczenia. Movicon Alarm Dispatcher wysyła powiadomienia o zdarzeniach i alarmach do pracowników za pomocą technologii głosowej (powiadomienia  telefoniczne z wykorzystaniem syntezatora mowy), w postaci wiadomości SMS, e-mail (z załącznikami lub bez) lub faksem. Wspierany jest też komunikator Microsoft Messenger bardzo przydatny w systemach w sposób stały połączonych z siecią lokalną lub Internetem. Powiadomienia są wysyłane do przypisanych użytkowników lub grup użytkowników. Wiadomości mogą być wysyłane zgodnie z zadanym harmonogramem z uwzględnieniem zmian roboczych, dyżurów i specjalnych dat kalendarzowych. Wysyłka powiadomień może być wyzwalana w przypadku każdego zdarzenia (ON, OFF, ACK i RST). Powiadomienia wspierają standard SAPI TTS S.1 (Speach Aplication Interface) pozwalający na sterowanie syntezatorem mowy, protokóły e-mail SMTP i MAPI oraz SMS (GSM i SMPP).

alarmy

Analiza, filtracja, sortowanie
Okno alarmów i okno Historical Log służące do wyświetlania alarmów bieżących i historycznych mogą być osadzone jako obiekty w dowolnym ekranie i skonfigurowane tak, jak każdy inny obiekt z przybornika. Obiekty wyświetlające alarmy mogą być tworzone z wykorzystaniem różnych stylów i szablonów. Taki obiekt można następnie dodać do biblioteki symboli, co przyspiesza tworzenie typowych dla danego projektu ekranów. Movicon™11 umożliwia pełną konfigurację warunków wystąpienia stanów alarmowych oraz sposobu ich prezentacji przy pomocy bezpośrednich oraz modyfikowanych przez użytkownika poleceń. Okna wyświetlające alarmy można podłączyć do serwerów sieciowych, pozwalając na wyświetlania aktywnych alarmów z serwera i/lub ich historii. Kolumny danych alarmowych mogą być skonfigurowane na miarę potrzeb projektu. Po wybraniu aktywnego alarmu można przeglądać aktualny stan alarmu i zdarzeń z nim powiązanych. Jest to przydatna funkcja uproszczająca analizę zdarzeń, a tym samym poprawiająca produktywność. Możliwość filtrowania i sortowania danych na podstawie zawartości kolumn pozwala w prosty i szybki sposób przeprowadzić analizę pracy obiektu z punktu zadanego aspektu.

Analiza statystyczna
Narzędzia pozwalające na analizę statystyczną przestojów maszyn w są niezbędne dla kierowników produkcji i utrzymania ruchu. Analiza danych pozwala na szybkie wykrycie w procesie produkcyjnym punktów krytycznych, co pozwala na podniesienie efektywności i wydajności produkcji. Narzędzia pozwalają na generowanie raportów pełnych i częściowych przestojów. Dane są przedstawiane nie tylko w postaci tabel, ale też wykresów kołowych, histogramów. Wyszczególnione są dane z zadanego przedziału czasowego z wyszczególnieniem czasu trwania alarmu i jego częstotliwości. Raporty mogą być wyświetlane i drukowane poprzez wydanie odpowiedniego polecenia lub w odpowiedzi na zdefiniowane zdarzenie. Można je wyeksportować do wielu popularnych formatów (Excel, PDF, HTML). Raporty zawierają komplet informacji niezbędnych do analizy alarmów.

alarmy-2

Planowe konserwacje i procedury
Movicon™11 upraszcza zarządzanie zaplanowaną konserwacją pozwalając aktywować alarmy nie tylko na podstawie wartości rzeczywistej skojarzonej zmiennej, ale także jej “statystycznej” wartości przez czas trwania alarmu. To sprawia, że bardzo łatwo jest ustawić wartości progowe dla zmiennych binarnych, ponieważ są one związane z nominalną wartości dla zadanego przedziału czasowego. Istnieje też możliwość skojarzenia z systemem Movicon™11 zewnętrznych plików pomocy (HTML, CHM),  filmowych (AVI), dźwiękowych (WAV) lub bitmap (BMP). Takie pliki mogą zawierać dodatkowe dane instruktażowe ułatwiające pracę obsłudze.