Polityka informacyjna

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, które wejdą w życie dnia 25 maja 2018 r, informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

AB-MICRO Sp. z o.o.
ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa

NIP 951-19-98-760

+48 22 545-15-00

fax: +48 22 643-14-21

e-mail: abmicro@abmicro.pl

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000029724, Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł,

zwana dalej Administratorem.

INFORMUJEMY IŻ:

 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych można skontaktowac się pisząc na adres e-mail: abi@abmicro.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  - marketing usług lub produktów Administratora, w tym wysłanie newslettera,
  - przekazywanie informacji handlowych,

- ralizacja umów zawartych z Panem/Panią,

- budowanie listy kooperantów i dostawców,

- dodania nowych kontrahentów do systemu zarządzania CRM, a przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora, i będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, gwarancji/rękojmi i dalej przez okres niezbędny do ochrony roszczeń Administratora/obrony Administratora przed roszczeniami dochodzonymi przez Pana/Panią,

 1. Pana/Pani dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem tych, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną,
 2. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. AB-MICRO Sp. z o.o.  może również przetwarzać dane w usprawiedliwionych celach Administratora, jakim jest w szczególności marketing bezpośredni produktów i usług.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, (po wniesieniu sprzeciwu nie będziecie Państwo dostawać newslettera)
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania lub zakończenie stosunku cywilnoprawnego z Administratorem, brak możliwości przesłania newslettera czy przekazywania informacji handlowych/marketingowych.

Polityka prywatności